Naše usluge

Revizija i savjetovanje

Naša usluga revizije finansijskih izvještaja je vođena kvalitetom, konstruktivna je i inteligentna. Naš revizorski pristup podrazumijeva temeljito upoznavanje i razumijevanje poslovanja svakog klijenta sa posebnim naglaskom na identifikaciju rizika i dalja revizorska testiranja pri čemu koristimo kvalitetne i pouzdane revizorske alate, resurse, i procedure, te najviše etičke standarde, standarde struke i profesionalno ponašanje.

Uz ovo, naša usluga i učinak na pojedinačnim revizorskim angažmanima ali i učinak uopšte predmet je redovne ocjene od strane Baker Tilly International Ltd. kroz uspostavljen program pod nazivom Baker Tilly International Quality Assurance Programme. Naša usluga revizije i savjetovanja obuhvata: statutarnu reviziju, međunarodnu reviziju, računovodstveno savjetovanje: tumačenje i primjena novih računovodstvenih standarda i druge računovodstvene regulative, finansijsko izvještavanje, pregled sistema internih kontrola, i finansijsko dubinsko snimanje.

Ostale savjetodavne usluge

Koristeći mrežu stručnjaka koju pažljivo razvijamo dugi niz godina, a uključujući tu i resurse koji su nam na raspolaganju kroz članstvo u Baker Tilly International mreži, našim klijentima možemo ponuditi i profesionalne, praktične i izuzetno kvalitetne:

  • Standardne knjigovodstvene usluge
  • Usluge finansijskog savjetovanja: finansijske analize i planovi, procjena vrijednosti kompanije, imovine i kapitala, plan reorganizacije
  • Usluge savjetovanja za različite vrste poreza (PDV, porez na dohodak, porez na dobit, porez na prihod, dvostruko oporezivanje)
  • Usluge poslovnog savjetovanja, što uključuje IT savjetovanje i IT reviziju, upravljanje rizicima i primjenu zakona i propisa.

Za više detalja o našim uslugama, kontaktirajte nas i na: info@bakertillyreopinion.ba ili putem rubrike Kontakt.

Pretraga